Operating rules available in Czech only

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Obchodní společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. je provozovatelem areálu STEEL RING (dále jen „areál“), ve kterém je soubor budov a staveb umístěných uvnitř oplocení (tribuna, sociální zařízení, restaurační zařízení, garážové boxy, správní budova, dětské dopravní hřiště, půjčovna motokár, cvičné plochy pro motorová vozidla, parkoviště závodních strojů a další) a vydává tento provozní řád upravující povinnosti nájemců a účastníků akcí pořádaných v areálu.
 2. Nájemce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/právnická osoba užívající provozní areál dle předem dojednané specifikace.
 3. Účastníkem akce se pro potřeby tohoto provozního řádu rozumí fyzická/právnická osoba vstupující do areálu za účelem pasivní/aktivní účasti na akcích pořádaných v areálu, a to jak organizovaných provozovatelem, tak jakýmkoli dalším nájemcem.
 4. Vstupem do areálu se každá osoba stává účastníkem dobrovolného smluvního vztahu a podrobuje se ustanovením tohoto Provozního řádu.
 5. Vstup a vjezd do areálu je možný pouze na základě dohody s provozovatelem a jeho souhlasu. Účastníkům mladším 15-ti let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
 6. Parkování v areálu je možné pouze na vyhrazených místech a dle pokynů pracovníků provozovatele nebo osob pověřených provozovatelem či nájemcem. Dbát zejména na průjezdný pruh v šířce 3 m pro Integrovaný záchranný systém.
 7. V prostorách areálu STEEL RING je zakázáno:
  1. Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
  2. Vnášet alkohol, vnášet a konzumovat drogy či jiné toxické látky.
  3. Vnášet natlakované nádoby.
  4. Vstupovat do areálu v podnapilém stavu.
  5. Návštěvníci, účastníci jakékoliv pořádané akce, nebo objednatelé či nájemci areálu, jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách jim určených a nesmí vstupovat do ostatních prostor, pokud k tomu nemají zvláštní písemné oprávnění.
  6. Objednatel či nájemce je zodpovědný za užívání všech prostor, které na základě smluvního vztahu užívá. Objednatel či nájemce je zodpovědný za to, že všechny prostory jsou užívány k činnostem jim určeným.
  7. Objednatel či nájemce nesmí provozovat v areálu žádnou podnikatelskou činnost za úplatu i bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, která přímo nesouvisí s provozem na závodní dráze. Jedná se zejména o cateringové služby a prodeje zboží.
  8. V prostorách areálu není dovoleno kouření a manipulace s otevřených ohněm.
  9. Ničit zařízení areálu a jeho vybavení.
  10. Popisovat, polepovat nebo pomalovávat veškerá zařízení v areálu.
  11. Bez předchozího souhlasu provozovatele umisťovat jakékoli propagační prostředky nájemce/účastníka akce, popř. třetí osoby, a to včetně vnější strany oplocení a ohrazení areálu.
  12. V areálu je zakázáno se chovat způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nebo neodůvodněným hlukem rušit klid. V celém prostoru areálu je od 22:00 do 7:30 hodin zakázáno provozovat závodní vozidla, startovat motory, nebo jinak působit nadměrný hluk.
  13. V době od 22:00 do 7:00 platí přísný zákaz vstupu a vjezdu na závodní okruh.
  14. Jakékoliv vrtání otvorů do asfaltu/betonu v celém areálu, a to zejména v prostoru parkoviště závodních strojů, cvičných ploch pro motorová vozidla.
  15. Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená, vypouštění provozních kapalin a autobaterií.
  16. „gumování pneumatik“ na místě, nebo úmyslného rozjezdu, při kterém dochází k „zapálení“ pneumatiky
  17. „driftování“, kterým se myslí úmyslný průjezd zatáčkou řízeným smykem, tak, že vůz do zatáčky v přetáčivém smyku již najíždí, případně dochází k „zapálení“ pneumatik, a to po dobu co nejdelší. Driftováním se nerozumí výjezd ze zatáčky s protočením kol v důsledku ztráty trakce nebo potřeby utáhnutí stopy.
  18. Házet předměty jakéhokoli druhu na dráhu či do prostor pro návštěvníky.
  19. Posedávání a manipulace s bezpečnostními prvky (bezpečnostní vaky, plastové bariéry, přenosné ploty).
  20. Vstupovat nebo jezdit přes bílé kluzné plochy v prostorách závodního okruhu mimo kurzy Bezpečné jízdy.
 8. Každý nájemce / účastník akce svým vstupem do prostor areálu bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto provozním řádem a zavazuje se je dodržovat. Při nedodržení může být udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč.
 9. Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení areálu a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 10. Tento provozní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní akce bude osoba odlišná od provozovatele zařízení.
 11. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto provozního řádu, přísluší pracovníkům provozovatele, popř. osobám pověřeným provozovatelem nebo nájemci areálu.
 12. Při nedodržení provozního řádu může být udělena pokuta až do výše 50 000 Kč.
 13. Účastník svým vstupem do areálu uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení provozovatele, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 14. Účastník bere na vědomí, že celý objekt i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami se záznamem a vstupem do areálu, resp. na území okolo vyslovuje souhlas s tímto monitorováním a záznamem.
 15. Účastník je odpovědný za veškeré škody, které způsobil společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. a ostatním uživatelům areálu a třetím osobám v případě porušení Provozního řádu nebo pokynů personálu, dále v případě chování v rozporu s dobrými mravy a obezřetností a v následku nezvládnuté jízdy, a zavazují se, že takto způsobené škody poškozeným osobám uhradí v plné výši.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto provozním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz areálu a dále každou osobu, která neuposlechne pokynů provozovatele, pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 17. Provozovatel areálu neručí za předměty, odložené v zaparkovaných vozidlech ani stanech.
 18. V celém areálu je zakázán volný pohyb psů a jiného zvířectva.
 19. Provozovatel si dále vyhrazuje právo na kontrolu hluku motorových vozidel pohybujících se v areálu. Pro pohyb motorových vozidel v prostorách areálu je povolený vnější hlukový dle předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích. V případě, že motorové vozidlo daného účastníka tento limit nesplní (tedy hluk přesáhne danou hranici), bere tento účastník na vědomí, že mu nebude umožněn vjezd a pohyb tohoto vozidla v prostorách areálu, popř. bude z areálu vykázán bez náhrady.
 20. Areál je přístupný celoročně na základě smluvního vztahu. Doba provozu je odvozena od klimatických a světelných podmínek jednotlivých ročních období. Provoz je zajišťován dle kalendáře na www.steelring.cz.
 21. Cena 1 pole (3m části) bezpečnostního plotu (pastoral) činí 30.000 Kč bez DPH, cena 1 bezpečnostní bariéry (bílá, červená nebo modrá) činí 3.000 Kč bez DPH.

 

II.

Tréninkové jízdy s vlastním vozidlem

Jezdec a jeho doprovod (rodič, mechanik, apod.) se účastní veškerých aktivit v areálu STEEL RING na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jsou si plně vědomi skutečnosti, že společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za újmu na jejich zdraví či majetku způsobenou jim během těchto aktivit. Jezdec i jeho doprovod se vůči společnosti STEEL RING TŘINEC s.r.o. výslovně vzdávají práva na vymáhání škody na vozidle, zdraví a jiné úhrady škodné události způsobené nehodou nebo jinou okolností, ke které došlo na okruhu STEEL RING.

 

Účastník

 1. je povinen při vstupu do areálu nahlásit svůj záměr a vstup správě areálu osobně na recepci v budově restaurace,
 2. je povinen podepsat prohlášení o odpovědnosti a zaplatit poplatek za trénink před vjezdem na závodní okruh,
 3. je povinen umístit náramek značící zaplacení tréninku na své zápěstí a umožnit provozovateli areálu nebo osobám jím pověřeným kontrolu tohoto náramku během dne,
 4. je povinen respektovat všechny pokyny provozovatele a osob vykonávajících funkci pořadatele,
 5. se zúčastňuje jízdy po dráze na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či na majetku nastalé při takovéto jízdě. Každý účastník a osoby v jeho doprovodu jsou v době své přítomnosti v areálu povinni počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, majetku, životním prostředí a chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům. Každý účastník plně odpovídá za škody jím způsobené,
 6. je povinen po dobu svého pobytu parkovat pouze na vyhrazených místech, dochází-li při seřizování vozidla k případné manipulace s ropnými produkty, musí být toto pracoviště vždy vybaveno předepsanou absorpční ekologickou rohoží,
 7. smí k jízdě využívat pouze vyznačený závodní okruh a nezbytnou trasu k nájezdu a výjezdu z parkoviště při max. rychlosti do 5 km/hod. Jízdou se na závodním okruhu rozumí jízda od startu k cíli závodního okruhu ve směru hodinových ručiček po trati vyznačené po obou stranách bílou souvislou čárou. Otáčení a couvání je zakázáno. Při poruše nebo havárii musí účastník odstavit vozidlo na krajnici. Zastavení či stání na dráze je zakázáno, účastník nesmí vytvořit na dráze překážku provozu,
 8. je povinen přizpůsobit jízdu po závodní dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu vozidla, stavu závodní dráhy a aktuálním klimatickým podmínkám. Při společné jízdě se chovat ohleduplně, umožnit bezpečné předjetí rychleji jedoucímu jezdci a vyhnout se kolizní situaci v případě předjíždění jezdců pomalejších. Případné ukončení jízdy bude pořadatelskou službou signalizováno u cíle šachovnicovým nebo červeným praporkem a účastník jízdy je povinen ihned dráhu opustit,
 9. je srozuměn s tím, že spolu s ním může absolvovat ve stejném čase jízdu na závodním okruhu více dalších účastníků, a proto se zavazuje beze zbytku dodržet všechny své povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu a všechny pokyny provozovatele, osob pověřených provozovatelem, zejména pak osob vykonávajících funkci pořadatele tréninkových a kondičních jízd,
 10. mladší 18 let, se smí účastnit pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby,
 11. si je vědom, že v případě závažné nehody nebo poškození okruhu si provozovatel vyhrazuje právo přerušit tréninky na dobu nutnou k odstranění následků,
 12. nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace. Pořadatel je oprávněn provést náhodnou dechovou zkoušku a účastník tuto zkoušku nesmí odmítnout. Vozidlo musí být v řádném technickém stavu a nesmí z něj unikat žádné provozní kapaliny. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo nebo účastníka k jízdě, případně účastníka ohrožujícího bezpečnost ostatních uživatelů z areálu vyloučit,
 13. hluk může být náhodně měřen a při překročení předepsaných hodnot pro jednotlivé sportovní disciplíny uvedené v ročenkách Federace automobilového sportu AČR a Federace motocyklového sportu AČR a porušení obecných předpisů platných pro ČR dle § 12 odst. 1 a 3 a přílohou č. 3 částí A nařízení vlády č 272/2011 Sb., o ochraně zdraví vyloučení před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyloučeni z akcí či jízd, bez nároků na jakékoli refundace. Ostatní dopravní prostředky musejí splňovat technickou kontrolu a homologované výfukové potrubí pro běžný provoz na pozemních komunikacích.

 

 

III.

Motokárová půjčovna

 1. Každý návštěvník se účastní jízdy na motokáře na vlastní nebezpečí
 2. Za bezpečnost dětí do 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce.
 3. Jezdec je povinen používat při jízdě ochrannou přilbu, kterou si vyzvedne v prostoru depa a hygienickou kuklu, kterou si může zakoupit u obsluhy.
 4. Návštěvníci s dlouhými vlasy musí mít vlasy schované pod helmou nebo oděvem.
 5. Zákaz jízdy s volně vlajícími částmi oděvu (šála, přehoz,..).
 6. Při jízdě s motokárou je zakázáno jakékoliv chování vedoucí ke střetu s jinými motokárami.
 7. Na okruhu platí přísný zákaz jízdy v protisměru.
 8. V případě nenadálého zastavení jiné motokáry na dráze je následující jezdec povinen zpomalit a vyhnout se překážce, případně zcela zastavit tak, aby nedošlo ke střetu.
 9. Při zastavení motokáry v důsledku poruchy je jezdec povinen zvednutím ruky signalizovat tento stav správci tratě. Je zakázáno vystupovat z motokáry na trať. 
 10. Vstoupit do motokáry je možné pouze v prostoru depa a na výslovný pokyn správce trati.
 11. Při jízdě je zakázáno současné brždění a přidávání plynu.
 12. Nepřeceňujte své jezdecké schopnosti.
 13. Jízda na motokáře pod vlivem alkoholu a omamných látek je zakázána.
 14. Dodržujte pokyny obsluhy.
 15. Společnost STEEL RING TŘINEC s.r.o. neručí za poškození a ztrátu osobních věcí návštěvníků.
 16. Při nedodržování bezpečnostních pokynů a pokynů obsluhy může být jezdec z jízdy bez náhrady vyloučen.
 17. Při porušení těchto pravidel a následném poškození motokáry či majetku, hradí škodu, která vznikne výhradně jezdec, který toto zavinil.
 18. Jezdec je povinný se dostavit minimálně 30 min před rezervovanou jízdou na recepci. Rezervací se rozumí emailová a nebo ústní domluva nebo rezervace jízdy vytvořená přes online booking. V případě, že se jezdec nedostaví 15 min před jízdou do prostoru předstartovního roštu, jízda mu propadá v plné výši bez nároku na vrácení peněz.
 19. Rezervace, vytvořené přes online booking se nedají stornovat, pouze přesunout na jiný termín půjčovny pro veřejnost.
 20. Zakoupením jízdy návštěvník souhlasí s dodržováním provozního řádu.