GENERAL DATA PROTECTION PROGRAM (GDPR) is available in Czech only

Zásady ochrany osobních údajů

 

Vlastník a správce údajů

STEEL RING TŘINEC s.r.o.

Staré Město 94/ 860
739 61  Třinec - Borek

GPS: 49°41'28.7"N 18°40'03.4"E

E-mail : info@steelring.cz

 

Druhy shromážděných údajů

Vlastník neposkytuje seznam shromážděných typů osobních údajů!

Úplné podrobnosti o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve zvláštních částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve specifických textech s vysvětlením, které se zobrazují před sběrem údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytovány uživatelem nebo v případě údajů o používání automaticky shromažďovány při používání této aplikace.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna data požadovaná touto aplikací povinná a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit poskytování této služby touto aplikací! V případech, kdy tato aplikace výslovně uvádí, že některá data nejsou povinná, mohou uživatelé tyto údaje neuvádět bez důsledků pro dostupnost nebo fungování služby.


Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na provozovatele.
Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto aplikací slouží k účelu poskytování služby požadované uživatelem, kromě jakýchkoli dalších účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách používání souborů cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatelé jsou odpovědní za jakékoliv osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím údajů vlastníkovi.

 

Způsoby zpracování

Vlastník přijme vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, vyzrazení, úpravám nebo neoprávněnému zničení údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo nástrojů podporujících IT podle organizačních postupů a režimů striktně souvisejících s uvedenými účely. Kromě vlastníka mohou být v některých případech data přístupná i určitým typům odpovědných osob, které se podílejí na provozu této aplikace (administrace, prodej, marketing, právní, správa systému) nebo externím stranám (například třetím poskytovatelé technických služeb stran, poštovní přepravci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), je-li to nezbytné, jmenovány vlastníkem jako zpracovatelé dat. Aktualizovaný seznam těchto stran si může vlastník kdykoli vyžádat.

Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů, pokud platí některý z následujících případů:

 • Uživatelé dali souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům. Poznámka: Podle některých právních předpisů může být vlastníkovi povoleno zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel proti takovému zpracování nevznese námitku („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů. To však neplatí, kdykoli zpracování osobních údajů podléhá evropským zákonům o ochraně údajů;
 • poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a / nebo pro případné předsmluvní závazky z nich;
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které vlastník podléhá;
 • zpracování souvisí s úkolem, který se provádí ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných Vlastníkem nebo třetí stranou.

Vlastník v každém případě rád pomůže vyjasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozovnách vlastníka a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování.

V závislosti na umístění uživatele mohou datové přenosy zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země, než je jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování takto přenesených údajů, mohou uživatelé zkontrolovat sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů.

Uživatelé jsou také oprávněni dozvědět se o právním základu předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo do jakékoli mezinárodní organizace, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo zřízené dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o přijatých bezpečnostních opatřeních vlastníkem k ochraně svých údajů.

Pokud k takovému převodu dojde, mohou uživatelé zjistit více kontrolou příslušných částí tohoto dokumentu nebo se informovat u vlastníka pomocí informací uvedených v části kontaktu.

 

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.

Proto:

 • Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem budou uchovány, dokud nebude tato smlouva plně provedena.
 • Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění těchto účelů. Uživatelé mohou najít konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním vlastníka.

Vlastníkovi může být povoleno uchovávat osobní údaje po delší dobu, kdykoli uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, pokud tento souhlas nebude odvolán. Kromě toho může být Vlastník povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli je to nutné pro splnění zákonné povinnosti nebo na příkaz orgánu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Proto právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů nelze vymáhat po uplynutí doby uchovávání.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich údajů zpracovávaných vlastníkem.

Uživatelé mají zejména právo na následující:

 • Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.  Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud dříve dali souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.
 • Námitky proti zpracování jejich údajů.  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování jejich údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu. Další podrobnosti jsou uvedeny v vyhrazené části níže.
 • Získejte přístup k jejich údajům.  Uživatelé mají právo zjistit, zda jsou údaje zpracovávány vlastníkem, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii zpracovávaných údajů.
 • Ověřte a hledejte nápravu.  Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Omezit zpracování jejich údajů.  Uživatelé mají právo za určitých okolností omezit zpracování svých údajů. V takovém případě nebude vlastník zpracovávat jejich údaje za jiným účelem než jejich ukládáním.
 • Nechte jejich osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit.  Uživatelé mají právo za určitých okolností požadovat vymazání svých údajů od vlastníka.
 • Přijměte jejich Data a nechte je předat jinému správci.  Uživatelé mají právo přijímat svá Data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, pokud je to technicky možné, nechat si je bez překážek předat jinému správci. Toto ustanovení je použitelné za předpokladu, že jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na smlouvě, jejíž je uživatel součástí, nebo na jeho předsmluvních závazcích.
 • Podat stížnost.  Uživatelé mají právo podat stížnost ke svému příslušnému orgánu pro ochranu údajů.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu veřejné moci svěřené vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných vlastníkem, mohou uživatelé vznést námitky proti takovému zpracování poskytnutím důvodu souvisejícího s jejich konkrétní situací zdůvodnit námitku.

Uživatelé musí vědět, že pokud by jejich osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitky, aniž by poskytly jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda vlastník zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou uživatelé nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

Jak tato práva vykonávat

Jakékoli žádosti o uplatnění práv uživatele lze směřovat na vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze uplatnit bezplatně a majitel je bude řešit co nejdříve a vždy do jednoho měsíce.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Akce

Osobní údaje uživatele mohou být vlastníkem použity k právním účelům u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným právním krokům vyplývajícím z nesprávného použití této aplikace nebo souvisejících služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že od vlastníka může být požadováno, aby na žádost orgánů veřejné moci odhalil osobní údaje.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace poskytnout uživateli na vyžádání další a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), pro tento účel používají další osobní údaje (například IP adresu).

Informace, které tyto zásady neobsahují

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování osobních údajů můžete kdykoli požadovat od vlastníka. Přečtěte si prosím kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak jsou zpracovány požadavky „Nesledovat“

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Nesledovat“.
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, splňuje požadavky „Nesledovat“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů kdykoli oznámením svým uživatelům na této stránce a případně v rámci této aplikace a / nebo - pokud je to technicky a právně proveditelné - zasláním upozornění uživatelům prostřednictvím jakýchkoli kontaktních informací k dispozici vlastníkovi. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední úpravy uvedené v dolní části. 

Pokud změny ovlivní činnosti zpracování prováděné na základě souhlasu uživatele, vlastník shromáždí od uživatele nový souhlas, je-li to požadováno.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s jinými informacemi - včetně rodného čísla - umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Údaje o použití

Informace shromážděné automaticky prostřednictvím této aplikace (nebo služeb třetích stran používaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů využívaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové podrobnosti o návštěvě (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a podrobnosti o cestě v aplikaci se zvláštním odkazem na pořadí navštívené stránky,a další parametry o operačním systému zařízení a / nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba používající tuto aplikaci, která, pokud není uvedeno jinak, se shoduje s Subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, které se osobní údaje týkají.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této aplikace. Správce údajů, pokud není uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Prostředky, kterými jsou osobní údaje uživatele shromažďovány a zpracovávány.

Servis

Služba poskytovaná touto aplikací, jak je popsáno v relativních podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na tomto webu / aplikaci.