EVOLUTION SPRING TROPHY & ROTAX LIFE

 Časový harmonogram volných tréninků ÚTERÝ - ČTVRTEK, PÁTEK-SOBOTA.

Časový harmonogram NEDĚLE.

 

VÝSLEDKY ZDE:

MICRO OPEN: FREE PRACTICE 1, FREE PRACTICE 2, Q1, Q2, SUPERFINAL

MINI OPEN: FREE PRACTICE 1, FREE PRACTICE 2, Q1, Q2, SUPERFINAL

RENTAL OPEN: FREE PRACTICE 1, FREE PRACTICE 2, Q1, Q2, SUPERFINAL

JUNIOR OPEN: FREE PRACTICE 1, FREE PRACTICE 2, Q1, Q2, SUPERFINAL

SENIOR OPEN: FREE PRACTICE 1, FREE PRACTICE 2, Q1, Q2, SUPERFINAL

SHIFTER OPEN: FREE PRACTICE 1, FREE PRACTICE 2, Q1, Q2, SUPERFINAL

 

Vypsané kategorie:

Micro Open (7 – 11 let) – motokáry specifikace Rotax Micro Max, Baby 60, Easy 60, Min. váha 105 Kg. Pneu Mojo C2 / CW.

Mini Open (9 - 13 let) – motokáry specifikace Rotax Mini Max, Mini 60, Vortex Mini Rok. Min. váha 110 Kg. Pneu Mojo C2 / CW.

Junior Open (12 – 15 let) – motokáry specifikace Rotax Junior Max, Vortex Rok Junior, Iame X30 Junior. Min. váha 145 Kg. Pneu Mojo D2/ W5.

Senior Open – motokáry specifikace Rotax Senior Max, Vortex Rok, OK Junior. Min. váha 160/140 Kg. Pneu Mojo D5 / W5.

Shifter Open (od 15 let) – motokáry specifikace KZ, Rotax DD2. Min. váha 165 Kg. Pneu Mojo D5 / W5.

Rental Honda (od 14 let) – motokáry zapůjčené od Steel Ringu (max. počet startujících je 14).

Vložený trénink kategorie Školní – motokáry specifikace Školní 50, Baby 60 – začátečníci.

Pro Bodované jízdy a Super Finále je povoleno použití pouze jedné sady  pneumatik. U mokrých pneumatik počet není omezen.

Pozn. – vítány jsou všechny současné motokáry i motokáry a motory dle starších specifikací (zapalování, pneumatická přívěra atd.).

 

Systém závodu:

ÚTERÝ - SOBOTA – tréninkové dny.

NEDĚLE 20. března 2022:

 • 2 volné tréninky.
 • První bodovaná jízda – startovní pozice dle losu.
 • Druhá bodovaná jízda – startovní pozice opačně než v první bodované jízdě.
 • Super Finále – startovní pozice dle součtu bodů z první a druhé bodované jízdy (v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší dosažený čas na jedno kolo v bodovaných jízdách).

Vítězem je každý, kdo se pobaví 😊

Oceněni budou nejen ti, kteří projeli cílovou čárou v super finále na prvních pozicích, ale také ti, kterým se dařilo zajet stabilní časy na jedno kolo a další… (jistě budou závodit i dámy, šikovné děti, pánové z řad Gentleman Drivers atd. 😊).

 

Přihlášky:

Pro přihlášení klikněte ZDE.

Z mobilního zařízení se přihlaste pomocí aplikace Rotax Global (ENTRY FORM): Google PlayApp Store .

(Pokud se Vám nedaří přihlásit se pomocí aplikace, využijte počítač a odkaz výše).

Uzávěrka přihlášek je v SOBOTU 19.3.2022 ve 15:00.

 

Seznam přihlášených jezdců naleznete ZDE.  

 

Vybavení jezdce:

Kombinéza i s prošlou homologací, kotníková obuv, rukavice a motokárová helma (vč. prošlých homologací). Doporučujeme použití žeberníku.

Pro kategorii Půjčovna Honda sportovní oblečení s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi. Helma bude k zapůjčení. Uzavřená obuv (doporučujeme kotníkové boty a rukavice).

 

Startovné: 

Platba na místě od pátku 18.3.2022:

Startovné zahrnuje: sanitku s lékařem, traťové komisaře, sportovní a technické komisaře, časomíru, odměny pro účastníky atd. 

 • Startovné: 2.500 Kč / cca 100 EUR.
 • Startovné kategorie Rental Honda: 4.200 Kč / cca 170 EUR (v ceně je zapůjčení motokáry a helmy, kukla, organizace závodu, atd.)
 • Startovné Trénink kategorie Školní: dobrovolné

 Kempovné: 600 Kč / noc

Do závodu smí být užity již použité pneumatiky, v případě užití nových pneu, musí být zakoupeny v Kart Shop Steel Ring! 

 

_________________________________________________________________________________ENGLISH BELOW

EVOLUTION SPRING TROPHY & 

TIME TABLES FOR FREE PRACTICES TUESDAY- THRSDAY, FRIDAY- SATURDAY.

TIME TABLE FOR RACING DAY - SUNDAY.

Listed categories:

Micro Open (7 - 11 years) - go-karts specifications Rotax Micro Max, Baby 60, Easy 60, Min. weight 105 Kg. Tires Mojo C2 / CW.

Mini Open (9 - 13 years) - go-karts specifications Rotax Mini Max, Mini 60, Vortex Mini Rok. Min. weight 110 Kg. Tires Mojo C2 / CW.

Junior Open (12 - 15 years) - go-karts specifications Rotax Junior Max, Vortex Rok Junior, Iame X30 Junior. Min. weight 145 Kg. Tires Mojo D2 / W5.

Senior Open - go-karts specifications Rotax Senior Max, Vortex Year, OK Junior. Min. weight 160/145 Kg. Tires Mojo D5 / W5.

Shifter Open (from 15 years) - go-karts specifications KZ, Rotax DD2. Min. weight 165 Kg. Tires Mojo D5 / W5.

Rental Honda (from 14 years) - go-karts borrowed from the Steel Ring (max. Number of starters is 14).

Embedded training category Racing Academy - go-karts specifications School 50, Baby 60 - beginners.

 

Only one set of tires is allowed for Scoring and Super Finals. There is no limit to the number of wet tires.

Note - All current go-karts as well as go-karts and engines according to older specifications (ignition, pneumatic support, etc.) are welcome.

 

Race planning:

TUESDAY - THURSDAY - training days.

SUNDAY 20.3. 2022:

 • 2 free practices.
 • First points race - starting position according to the lot.
 • Second points race - starting position opposite to the first points race.
 • Super Final - starting position according to the sum of points from the first and second points race (in case of equality of points, the better time achieved per round in the points races decides).


The winner is everyone who enjoys fun 😊

Not only those who crossed the finish line in the super finals in the first positions will be awarded, but also those who managed to set stable times for one lap and another… (ladies, skilled children, gentlemen from Gentleman Drivers, etc. will certainly race) 😊.

 

Applications:
Click HERE to log in.

Sign in from your mobile device using the Rotax Global (ENTRY FORM) app: Google Play, App Store.

(In case you are unable to log in using the application, use the computer and the link above).

The application deadline is Saturday, March 19, 2022 at 3:00 p.m.

 

You can find the list of registered riders HERE.

 

Rider equipment:

Overalls with passed homologation, ankle boots, gloves and go-kart helmet (incl. Passed homologations). We recommend the use of a ladder.

For the Honda Rental sportswear category with long sleeves and long pants. A helmet will be available for rent. Closed shoes (we recommend ankle boots and gloves).

 

Entry fee:
Payment on the spot from Friday 18.3.2022:

The entry fee includes: ambulance with a doctor, marshals, sports and technical marshals, timekeepers, rewards for participants, etc.

 • Entry fee: 2.500 CZK / about 100 EUR.
 • Entry category Rental Honda: 4.200 CZK / about 170 EUR (the price includes rental of go-karts and helmets, balaclava, race organization, etc.)
 • Entry fee Training category School: voluntary

Camping fee: 600 CZK / night

Already used tires may be used in the race, in case of using new tires, they must be purchased in Kart Shop Steel Ring!