EVOLUTION 2021

Evolution Club Day 20. 6. 2021

Setkání milovníků motokárového sportu se závodními jízdami.

Časový harmonogram SOBOTA.

Časový harmonogram NEDĚLE.

Drivers BRIEFING

Výsledky všech tříd zde.

Vypsané kategorie:

Micro Open (7 – 11 let) – motokáry specifikace Rotax Micro Max, Baby 60. Min. váha 105 Kg. Pneu Mojo C2 / CW.

Mini Open (9 - 13 let) – motokáry specifikace Rotax Mini Max, Mini 60, Easy 60, Vortex Mini Rok. Min. váha 110 Kg. Pneu Mojo C2 / CW.

Junior Open (12 – 15 let) – motokáry specifikace Rotax Junior Max, Vortex Rok Junior, Iame X30 Junior. Min. váha 145 Kg. Pneu Mojo D2/ W5.

Senior Open (od 14 let) – motokáry specifikace Rotax Senior Max, Vortex Rok. Min. váha 160 Kg. Pneu Mojo D5 / W5.

Shiffter Open (od 15 let) – motokáry specifikace Rotax DD2, KZ. Min. váha 165 Kg. Pneu Mojo D5 / W5.

Půjčovna Honda (od 14 let) – motokáry zapůjčené od Steel Ringu (max. počet startujících je 14).

Vložený trénink kategorie Školní – motokáry specifikace Školní 50, Baby 60 – začátečníci.

Pro bodované jízdy a Super Finále je povoleno použití pouze jedné sady pneumatik. U mokrých pneumatik počet není omezen.

Pozn. – vítány jsou všechny motokáry podle poslední technické specifikace i motokáry a motory dle starších specifikací (zapalování, pneumatická přívěra atd.).

 

Systém závodu:

Pátek 18. 6. a sobota 19. 6. – tréninkové dny.

Neděle 20. 6.:

  • 2 volné tréninky
  • Losování startovní pozice do „První bodované jízdy“
  • První bodovaná jízda – startovní pozice dle losu
  • Druhá bodovaná jízda – startovní pozice opačně než v první bodované jízdě
  • Super Finále – startovní pozice dle součtu bodů z první a druhé bodované jízdy (v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší dosažený čas na jedno kolo v bodovaných jízdách)

Vítězem je každý, kdo se pobaví 😊

Oceněni budou nejen ti, kteří projeli cílovou čárou v super finále na prvních pozicích, ale také ti, kterým se dařilo zajet stabilní časy na jedno kolo a další… (jistě budou závodit i holky, šikovné děti, pánové z řad Gentleman Drivers atd. 😊).

 

Přihlášky:

Pro přihlášení klikněte ZDE .

Z mobilního zařízení se přihlašte pomocí aplikace Rotax Global (ENTRY FORM): Google Play, App Store .

(pokud se Vám nedaří přihlásit se pomocí aplikace, využijte počítač a odkaz výše) 

Uzávěrka přihlášek je v sobotu 12:00.

 

Seznam přihlášených jezdců nalezeznete ZDE .

 

Vybavení jezdce:

Kombinéza i s prošlou homologací, kotníková obuv, rukavice a motokárová helma (vč. prošlých homologací). Doporučujeme použití žeberníku.

Pro kategorii Půjčovna Honda sportovní oblečení s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi. Helma bude k zapůjčení. Uzavřená obuv (doporučujeme kotníkové boty a rukavice).

 

Startovné:

Startovné kategorie Půjčovna Honda: 4 200 Kč / 170 EUR (v ceně je zapůjčení motokáry a helmy, kukla, organizace závodu, atd.)

Startovné ostatní kategorie: 2 500 Kč / 100 EUR.

Startovné Trénink kategorie Školní: dobrovolné

 

Zvýhodněný balíček startovné + sada pneu C2: 6 000 Kč / 240 EUR (sleva na pneu cca 10%)

Zvýhodněný balíček startovné + sada pneu D2: 6 700 Kč / 270 EUR (sleva na pneu cca 10%)

Zvýhodněný balíček startovné + sada pneu D5: 7 200 Kč / 290 EUR (sleva na pneu cca 10%)

Platba na místě od pátku 18. 6. do neděle 20. 6. 8:00.

 

Startovné zahrnuje: sanitku s lékařem, traťové komisaře, sportovní a technické komisaře, časomíru, odměny pro účastníky, atd. 

 


ENGLISH:

Meeting of kart lovers with racing drives.

Timetable SATURDAY.

Timetable SUNDAY.

Drivers BRIEFING

Results of each category here.

Listed categories:

Micro Open (7 - 11 years) - kart specifications Rotax Micro Max, Baby 60. Min. weight 105 Kg. Tires Mojo C2 / CW.

Mini Open (9 - 13 years) - kart specifications Rotax Mini Max, Mini 60, Easy 60, Vortex Mini Rok. Min. weight 110 Kg. Tires Mojo C2 / CW.

Junior Open (12 - 15 years) - kart specifications Rotax Junior Max, Vortex Rok Junior, Iame X30 Junior. Min. weight 145 Kg. Tires Mojo D2 / W5.

Senior Open (from 14 years) - kart specifications Rotax Senior Max, Vortex Year. Min. weight 160 Kg. Tires Mojo D5 / W5.

Shiffter Open (from 15 years) - kart specifications Rotax DD2, KZ. Min. weight 165 Kg. Tires Mojo D5 / W5.

Honda rental (from 14 years) - go-karts borrowed from the Steel Ring (max. number of participants is 14).

Inserted training category "School" - kart specifications School 50, Baby 60 - for beginners.

Only one set of tires is allowed for points races and Super Final. There is no limit to wet tires.

Note - All karts according to the latest technical specification as well as karts and engines according to older specifications (ignition, pneumatic clamp, etc.) are welcome.

 

Racing scheme:

Friday, June 18 and Saturday, June 19 - training days.

Sunday, June 20:

  • 2 free training 
  • Draw of the starting position for the "First points race"
  • The first points race - starting position according to the draw
  • Second points race - starting position opposite to the draw
  • Super Final - starting position according to the sum of points from the first and second points races (in case of equality of points, the better time achieved per lap in points races decides)

The winner is everyone who enjoy the fun 😊

Not only those who crossed the finish line in the super finals in the first positions will be awarded, but also those who managed to set stable times for one lap and another… (certainly will be racing girls, children, gentlemen from Gentleman Drivers, etc.).

 

Applications:

 

For sing in race click HERE .

Sign in race with Rotax Global app (ENTRY FORM):Google PlayApp Store

The application deadline is 12:00 on Saturday 19. 6. 


Racing equipment
:

Overalls also with passed homologation, ankle boots, gloves and kart helmet (incl. passed homologations). We recommend the use of rib protector.

For the category Honda rental we recommend sportswear with long sleeves, long pants and closed shoes (also recommend ankle boots and gloves) A helmet will be available for rent.

 

Entry fee:

Entry fee category Honda rental: 4 200 CZK / 170 EUR (price includes the rental of a go-kart and helmet, balaclava, race organization, etc.)

Entry fee other categories: 2,500 CZK / 100 EUR.

Entry fee Training category School: voluntary

 

Discounted entry fee package + set of C2 tires: 6,000 CZK / 240 EUR (discount on tires approx. 10%)

Discounted entry fee package + set of D2 tires: 6,700 CZK / 270 EUR (discount on tires approx. 10%)

Discounted entry fee package + set of D5 tires: CZK 7,200 / EUR 290 (discount on tires approx. 10%)

 

Entry fee payment is on the Steel Ring from Friday 18 June to Sunday 20 June 8:00.

 

The entry fee includes: ambulance with a doctor, track marshal, sports and technical commissars, timekeepers, rewards for participants, etc.


TERMÍNY VOLNÝCH KLUBOVÝCH ZÁVODŮ EVOLUTION CUP 2021

 

21.03.2021                  EVOLUTION SPRING TROPHY 

20.06.2021                  EVOLUTION CUP 

30. - 31.10.2021         EVOLUTION DOUBLE TROPHY